Dorpsschool Meeden is een school

  • waar kinderen in een fijn pedagogisch klimaat in alle opzichten mogen groeien
  • waar kinderen met plezier leren door te ervaren en te beleven
  • waar de vakken rekenen, taal en lezen een hoge prioriteit hebben
  • waar thematisch wordt gewerkt en creatieve vakken een belangrijke plaats innemen 

De speerpunten voor dit schooljaar zijn:
- Vreedzame School (opleiden mediatoren)
- Thematisch werken (zaakvakken) in combinatie met digitale geletterdheid
- Rekenen (o.a. werken met blokplannen en invoering Bareka)
- Leesonderwijs (nadruk ligt op het lezen én begrijpen van teksten)