Dorpsschool Meeden 

is een school

 • waar kinderen in een fijn pedagogisch klimaat in alle opzichten mogen groeien
 • waar kinderen met plezier leren door te ervaren en te beleven
 • waar de vakken rekenen, taal en lezen een hoge prioriteit hebben
 • waar thematisch wordt gewerkt en creatieve vakken een belangrijke plaats innemen.

De speerpunten voor dit schooljaar 2021-2022 zijn:

* Brede vorming van kinderen

 • 1. Verrijken van het aanbod

 • 2. Plezier in leren stimuleren

 • 3. Toekomstgerichte vaardigheden ontwikkelen

 • 4. Verdieping van OA2SE

 • 5. Zelfverantwoordelijk en zichtbaar leren stimuleren

 • 6. Burgerschapsvorming

 • 7. Identiteitsontwikkeling

 • 8. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschoolse

 • 9. Samenwerking MFA

 
* Rekenonderwijs en begrijpend lezen

Het verhogen van de resultaten op rekenen en begrijpend lezen door:

 • 1. Werksessies op gebied van rekenen en begrijpend lezen
 • 2. Externe adviseur raadplegen op gebied van rekenen en begrijpend lezen
 • 3. Begrijpend leesmethodiek wordt gebruikt tijdens de OA2SE-middagen
 • 4. Pre-teaching begrijpend lezen ter ondersteuning van leerlingen

 

*Kwaliteitszorg

Activiteiten zo organiseren dat zij ten goede komen aan de kwaliteit van het primaire proces. Zorgen voor een lerende cultuur op school door:

 • 1. Werken met doelenbord/ontwikkelmuur
 • 2. Collegiale consultatie
 • 3. Klassenbezoeken
 • 4. Werksessies teamleden
 • 5. Schoolanalyses met hele team
 • 6. Reflectieve dialoog
 • 7. Kindgesprekken
 • 8. Huisbezoeken
 • 9. Oudergesprekken
 • 10. Rapportfolio verder ontwikkelen

* Ouderbetrokkenheid vergroten

Afstand tot ouders, ontstaan in coronatijd, verkleinen, relaties herstellen en investeren in contact door o.a. veel contactmomenten met verschillende inhouden, zoals informatieavonden, ontwikkelgesprekken, feesten, nieuwsbrieven. Ouderbetrokkenheid 3.0 invoeren.