De medezeggenschapsraad (M.R.)

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

De MR-leden van onze school zijn:
Ellen Ploeger en Marijke Smit (oudergeleding)
Gea Jager en Evelien de Bruyne (personeelsgeleding)De IC en de MR vergaderen gezamenlijk.
De vergaderingen van de oudercommissie zijn op dezelfde avond gepland.

E-mail MR: mrdorpsschoolmeeden@vcomog.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.)


Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Onze school wordt vertegenwoordigd door 1 van de MR-leden namelijk Ellen Ploeger.
De voorzitter van de GMR is Esther Brouwer.