Schoolcommissie

Een schoolcommissie heeft als doel mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is, zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

- Vertegenwoordiging van de ouders van de school.
Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.
- Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team.
De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend “bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.

De schoolcommissie van de Dorpsschool wordt gevormd door:
Alex Sanders (voorzitter)
Eddy Hiemstra
Ellen Ploeger
Astrid Smid

De schoolcommissie vergadert minimaal 6 x per cursusjaar. De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen van de schoolcommissie bij.

Medezeggenschapsraad (M.R.)

 
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).
• Voor de geleding ouders zitten Wim Kuipers en Bert Moonen in de MR.
• Voor de geleding personeel zitten Alie Smeenge en Janneke Maas (Gea Jager vervangt tijdens verlof van Janneke) in de MR.

Al met al zijn er dus nogal wat mogelijkheden om mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Wij hopen dat u van de mogelijkheden gebruik zult maken, hetzij direct, hetzij indirect. Dit alles in het belang van de kinderen!